Förbättra dina kunskaper som styrelseledamot

Har du fått ett erbjudande att sitta i styrelsen på ett företag? Det kan kännas som ett stort ansvar och initialt mycket nytt att hålla koll på. För din personliga utvecklings skull finns det flera fördelar med att gå en styrelseutbildning, samtidigt som du lär dig mer om vad ett styrelseuppdrag innebär.

Genom att gå en av EFLs styrelseutbildningar kan du snabbt få djupgående kunskap om ditt legala ansvar, affärs- och strategiutveckling, hur du tolkar ekonomisk information, ledarskap och etik. För att kunna utföra styrelsearbetet på ett framgångsrikt och professionellt sätt är det klokt att gå en utbildning hos EFL, där du via deras styrelseprogram får rätt kompetens.

Ansvar inom styrelsen

Innan du accepterar ett styrelseuppdrag är det viktigt att du känner till vad rollen innebär och vilka krav det ställer. I ett aktiebolag är det stiftarna som utser företagets styrelse. Detta sker i stiftelseurkunden. Som styrelseledamot ska du:

  • Ansvara för företagets verksamhet.
  • Kalla samman aktieägarna till varje bolagsstämma.
  • Ansvara för att avgifter och skatter betalas in.
  • Upprätta årsredovisning varje år samt skicka in denna till Bolagsverket tillsammans med revisionsberättelse.

Du har även ett skadeståndsansvar mot aktieägarna, bolaget och andra om det skulle bli så att du på grund av oaktsamhet råkar orsaka skada i ditt uppdrag. Bolagsstämman kan dock besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter. Då kommer bolaget inte rikta skadeståndsansvar mot VD eller styrelse.

Fördelar med utbildning

När du går en styrelseutbildning får du formell kunskap och bättre insikt kring hur styrelsearbete sker i praktiken. Du kan också lära dig att skapa värde rent finansiellt i företaget, och fatta affärsstrategiska beslut baserat på ekonomisk information. Som styrelseledamot kan du behöva ha olika expertkunskaper, och det finns fördelar att ha ledamöter som har varierande bakgrund och erfarenhet.

Med en utbildning inom strategisk finansiell management kan du vara en aktiv deltagare vad gäller finansiella beslut och inte enbart läsa rapporter. Alla intressenter i ett företag, från styrelseledamöter till chefer och anställda, behöver veta hur de bäst skapar finansiella värden i företaget. Med rätt utbildning och personlig utveckling kan du få förutsättningar att simulera vilken finansiell utveckling som kommer att ske och på så vis skapa bra affärsstrategier.